برای بافت گردن گلدان 3 یا 4 رج 4 تایی ببافید تا کاملا” گردن گلدانتان بلند و کشیده شود. اگر دوست دارید قسمت دهانه گلدان بازتر باشد رج آخر را 5 تایی ببافید. با آموزش بافت گلدان با منجوق آشنا شوید این گلدان کوچک مرواریدی، یکی از ساده ترین کارهای مروارید و منجوق بافی است. این آموزش پایه ساخت بیشتر کارهای مروارید و منجوق بافی است. 6 مروارید سر می اندازیم و انتهای نخ را از مروارید ششم می گذرانیم. یک دایره 6 تایی تشکیل می شود که کف گلدان هست. 4 مروارید به نخ می گیریم و یک مروارید هم از کفی داریم ، مروارید چهارم را از طرف دست خودمان مشترک می کنیم. (مشترک کردن همان دوباره نخ را از آن گذراندن هست) نخ سمت کف را از دونه کناری آن می گذرانیم. 3

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

با آموزش بافت گلدان با منجوق آشنا شوید

این گلدان کوچک مرواریدی، یکی از ساده ترین کارهای مروارید و منجوق بافی است. این آموزش پایه ساخت بیشتر کارهای مروارید و منجوق بافی است.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

6 مروارید سر می اندازیم و انتهای نخ را از مروارید ششم می گذرانیم.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

یک دایره 6 تایی تشکیل می شود که کف گلدان هست.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

4 مروارید به نخ می گیریم و یک مروارید هم از کفی داریم ، مروارید چهارم را از طرف دست خودمان مشترک می کنیم. (مشترک کردن همان دوباره نخ را از آن گذراندن هست)

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

نخ سمت کف را از دونه کناری آن می گذرانیم.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

3 دونه به نخ می گیریم که با دو دونه ای که سر نخ داشتیم می شود 5 تا و باز یک دایره تشکیل می شود.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

تشکیل دایره های 5 تایی را تا آخر این رج ادامه می دهیم.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

رج اول به همین صورت تمام می شود.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

برای رج دوم باید دایره های 4 تائی تشکیل بدهیم

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

به این شکل …

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

در انتهای این رج بافتمان گود و کاسه ای می شود

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

رج بعد دوباره دایره های 5 تایی می سازیم

(سه تا از بافتهای رج قبل و دو دانه خودمان اضافه می کنیم)

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

به این شکل …

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

رج بعد دایره ها را 6 تایی بسازید، 2 دانه از دایره های رج قبل و 4 تا خودمان به نخ می گیریم.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

تکرار این رج برای برجسته شدن شکم گلدان

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

رج بعد چون باید گلدان جمع شود و به گردن گلدان نزدیک می شویم دایره ها 5تایی می شود.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

و باز یک رج 5 تایی دیگر …

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

برای بافت گردن گلدان 3 یا 4 رج 4 تایی ببافید تا کاملا” گردن گلدانتان بلند و کشیده شود. اگر دوست دارید قسمت دهانه گلدان بازتر باشد رج آخر را 5 تایی ببافید.

آموزش طرز ساخت گلدان مرواریدی (تصویری)

منبع : aftab92.mihanblog.com

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/